Общи условия

за използване на платформата "www.riseofdice.com

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между riseofdice.com, от една страна, и Клиентите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.riseofdice.com/ (наричани по-долу Клиенти), от друга, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин…….

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

„ДАЙС РОЛ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205406124, със седалище и адрес на управление: България, гр. Пловдив, ПК 4000, район Южен, бул. “Александър Стамболийски” №90 ап. 14, имейл адрес: riseofdice@gmail.com и телефон: 0888 216 644

Общи Условия

  • Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
  • Екипът на Rise of Dice полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Rise of Dice уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
  • Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Rise of Dice се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
  • Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата или на мобилната ни версия.
  • Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Rise of Dice не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Rise of Dice си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата без това да нарушава правото на Клиентите/Потрeбителите/Купувачите да се откажат от договора в съответствие с приложимите законови разпоредби. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

„ДАЙС РОЛ“ ООД администрира електронния магазин Rise of Dice, под формата на сайта www.riseofdice.com, “ДАЙС РОЛ” ООД щe бъде наричано по-долу Rise of Dice.

Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Само Потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите се ползват от предвидените в него права. За Клиентите на Rise of Dice, които не са Потребители, не се прилагат правилата от настоящите Общи условия относно правото на отказ от договора и замяна, рекламации и гаранции. Спрямо тези Клиенти се прилага общото законодателство на Република България, включително но не само Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.riseofdice.com/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.riseofdice.com/ всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Rise of Dice и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Rise of Dice, като уреждат отношенията между нас и всеки един от Клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Клиента и Rise of Dice.

Всички регулярни и промоционални цени, и намаления в сайта riseofdice.com могат да се използват само и единствено онлайн – на сайта riseofdice.com.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от Rise of Dice на Клиента, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. Rise of Dice e електронен магазин, достъпен на сайта https://www.riseofdice.com/, чрез който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Rise of Dice стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 3 (1) Rise of Dice идентифицира Клиентите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://www.riseofdice.com/и на IP адреса на Клиента.

(2) Rise of Dice има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Rise of Dice.

(3) Потребителите могат да се идентифицират и чрез профилите си във Facebook и Google.

Чл. 4 (1) Rise of Dice полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Rise of Dice обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Rise of Dice възникне задължение да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) Rise of Dice събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Rise of Dice.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Клиентът може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Rise of Dice, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Rise of Dice, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Rise of Dice може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта riseofdice.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Клиентът е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Rise of Dice данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Rise of Dice има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Клиентът получава уникално Клиентско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на Rise of Dice.

(2) Клиентското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното Клиентско име в рамките на електронния магазин на Rise of Dice.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-Клиент. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на Rise of Dice.

(4) Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Rise of Dice в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Rise of Dice, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Rise of Dice. За да може да ползва услугите, Клиентът следва да въведе Клиентското си име и парола.

(2) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ПОРЪЧКА

Чл. 9 (1) Клиентите използват интерфейса на уебсайта на Rise of Dice, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Rise of Dice стоки в електронния магазин.

(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Rise of Dice. Екипът ни ще се свърже с Клиента във възможно най-кратък срок.

(3) При липса на наличност от дадена стока Rise of Dice си запазва правото да откаже поръчката. Екипът на Rise of Dice ще уведоми Клиента за това във възможно най-кратък срок.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Клиентът е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с Клиентско име и парола. Платформата дава възможност поръчката да бъде направена и без регистрация от страна на Клиента.

(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Rise of Dice, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(3) Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

(4) При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Екипът на Rise of Dice ще се свърже с Клиента по телефон, в случаите когато данните за поръчка са неясни.

ЦЕНИ

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на Rise of Dice към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС.

Чл. 12 Rise of Dice си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) Rise of Dice може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от Rise of Dice. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или потребителско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 14 Когато Клиентът връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 15 (1) Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На https://www.riseofdice.com/е възможно плащане чрез наложен платеж

(2) Ако Клиентът избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката в случаите, когато доставката не е безплатна.

Чл. 16 Ако Клиентът избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 Rise of Dice не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Rise of Dice.

ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Клиента офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Клиента, освен ако противното не е изрично указано на https://www.riseofdice.com/.

(2) Преди изпращане на поръчаната стока, Rise of Dice има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(3) Rise of Dice не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) В случаите, когато е уговорено предварително плащане, поръчката се изпраща 3-5 дни след получаване на плащането. Ако Клиентът иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

Чл. 19 Времето за доставка в цяла България обикновено би отнела от 1 до 2 работни дни, след обработка на поръчката и предаването ѝ на куриерите от страна на Rise of Dice. Възможни са забавяния, в зависимост от населеното място или натовареността на куриерите.

(2) Обичайно, Rise of Dice използват услугите на куриерска фирма “Спиди”. Това е обичайна практика и Rise of Dice не е обвързан от нея.

(3) Поръчката се доставя обичайно в срок до 72 часа, но не по-късно от 30 дневен срок. Доставки не се извършват в Събота и Неделя и в официални празници и официални неработни дни. Ако продуктът не може да бъде доставен, Rise of Dice се задължава да информира за това клиента.

(4) Поръчки направени след 12.00 ч. се обработват на следващия работен ден.

Чл. 20 (1) При доставка на покупки на стойност по-малко от 50.00 лв. се заплаща такса за доставка. Нейният размер се определя в момента на поръчката от специално инсталирания за целта модул към сайта. За поръчки над 50. 00 лв. доставката е безплатна.

(2) Безплатна доставка не се изпълнява до края на деня в който е направена поръчката. Поръчки направени след 12.00 часа в делнични дни се изпълняват в срок по-дълъг от 24 часа. Поръчки направени в събота и неделя се изпълняват в делнични дни!

(3) Безплатна доставка може да бъде отказана за пратки чието тегло е над 20 кг. или размерите на пакета надвишават 50 x 50 x 50 см. За пратки с обемно тегло и размери по-големи от посочените служител нa Rise of Dice ще се свърже за да Ви информира дали може да Ви бъде доставена безплатно или получателя трябва да заплати определена сума в случай, че потвърди доставката.

(4) За неуредените от настоящите общи условия случай се прилагат условията, предвидени от куриера, както и съответното приложимо българско законодателство. Куриерът носи отговроност за своевременната и точна доставка на стоката.

Чл. 21 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис.

(2) Клиентът е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 22 (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

(2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Клиента. Клиентът не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

Чл. 23 Rise of Dice си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 24 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Rise of Dice за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) Rise of Dice публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ Rise of Dice предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Rise of Dice незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Rise of Dice или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7) Rise of Dice има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми Rise of Dice за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 25 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.

Чл. 26 Rise of Dice възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27 Rise of Dice има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 28 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Rise of Dice (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Rise of Dice или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Rise of Dice, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Rise of Dice, Rise of Dice има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Rise of Dice.

Чл. 29 (1) Rise of Dice се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) Rise of Dice има правото да деактивира или заличи Клиентското име и паролата за достъп до Клиентския профил на Клиента, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на Rise of Dice върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(3) Rise of Dice си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в Клиентския профил на Клиента. Rise of Dice има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Rise of Dice или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2). При прекратяване на договора Rise of Dice дезактивира Клиентския профил на Клиента и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 31 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 32 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Чл. 33 Органите, регулиращи дейността на Rise of Dice са Комисия за защита на Потребителите /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

– Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

– тел: 0700 111 22

– email: info@kzp.bg

– адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

– Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

– тел: 02/91-53-518

– email: kzld@cpdp.bg

– адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 34 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 35 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 36 (1) Rise of Dice се задължава да уведоми Клиентите за всяко изменение в настоящите общите условия, като ги публикува на видимо място на уебсайта riseofdice.com за срок от 7-дена от настъпването на това обстоятелство.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Клиентът има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Клиентът следва да уведоми Rise of Dice.

(3) В случай че Клиентът не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Клиента без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 37 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

Име на Потебителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Адрес на Потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на Потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………